U Hrvatskoj su lokalna partnerstva postala ključni pokretač lokalnog razvoja u posljednjih nekoliko godina.

Partnerski pristup na županijskoj/lokalnoj razini prihvaćen je unutar nekoliko okvira kroz programe kao što su CARDS, županijska razvojna partnerstva, te kroz pripremu regionalnih operativnih programa, lokalna partnerstva za zapošljavanje, županijska gospodarska i socijalna vijeća. Upravo je jačanje partnerskog pristupa bilo jedno od važnijih postignuća pretpristupnih procesa jer je partnerski okvir ključ za pristup fondovima Europske unije.

Zadarska županija svoje je prvo Partnersko vijeće za tržište rada osnovala 2006. godine iz programa CARDS 2002. Programske postavke i zadaci zbog kojih je osnovano sezale su od uočavanja i definiranja problema regionalnog tržišta rada, predlaganja načina i mjera njihova rješavanja, preko formuliranja prve Regionalne strategije razvoja ljudskih potencijala te njezina usklađivanja i usuglašavanja s Regionalnim operativnim planom razvoja Zadarske županije (oba dokumenta za razdoblje od 2007. do 2010. godine), pa do davanja prijedloga za uspješnije provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u regiji i promoviranja partnerskog pristupa. Riječ je, dakle, o uspostavljanju uvjeta koji će lokalnim dionicima omogućiti stvaranje strategija razvoja ljudskih potencijala i akcijskih planova usmjerenih na lokalne potrebe uz njihovu istodobnu usklađenost s europskim, nacionalnim i regionalnim okvirima. U sklopu programa CARDS 2004 Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza II osnovana su lokalna partnerstva za zapošljavanje u još četiri županije.

Dvogodišnje iskustvo rada ovih pokusnih lokalnih partnerstava za zapošljavanje donijelo je raznolike spoznaje i prijepore vezane uz organizaciju i uspješnost ispunjenja njihovih uloga i funkcija. Pozitivna ocjena odnosi se na činjenicu da je partnerstvo doista omogućilo sudjelovanje šireg broja dionika u razvoju ljudskih potencijala i potvrdilo njihovu zainteresiranost za provedbu formuliranih politika. S druge strane, budući da nije postojala ni odgovarajuća zakonska/administrativna niti dovoljna institucionalna/financijska organizacija lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Hrvatskoj, njihove su aktivnosti naglo opale nakon što su CARDS – faza I. i II. te Program dodjele ograničenih bespovratnih sredstava završili. Zaključak da su počeci lokalnih partnerstava za zapošljavanje postigli određena unaprjeđenja kapaciteta programiranja u sektoru razvoja ljudskih potencijala, ali da je izostalo jačanje provedbenih kapaciteta u tom sektoru, dovelo je do formuliranja programa IPA 2007. – 2009. Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza III sa specifičnom svrhom unaprjeđenja i razvijanja institucionalnog okvira za razvoj ljudskih potencijala na županijskoj razini i jačanju kapaciteta lokalnih dionika za razvoj i provođenje mjera aktivne politike tržišta rada. Također, navedeni program dovršava stvaranje lokalnih partnerstava za zapošljavanje u preostalih 13 županija.

Sukladno novom normativnom i institucionalnom okviru, 2. ožujka 2011. godine osniva se Partnersko vijeće za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije, koje djeluje pod predsjedništvom župana Stipe Zrilića, a čiji je osnivač Zadarska županija. Navedeno tijelo osnovano je prihvaćanjem Sporazuma o partnerstvu, Statuta i Pravilnika o radu partnerstva od šireg kruga dionika/partnera iz javnog, privatnog i civilnog sektora i djeluje kao krovno tijelo u županiji vezano uz zapošljavanje, razvoj ljudskih potencijala i tržište rada.

Na trećoj sjednici Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije, održanoj 20. svibnja 2015. godine, doneseni su i usvojeni osnovni strateški te operativni dokumenti rada partnerstva: Strategija razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije 2014. – 2020., Akcijski plan 2014. – 2020., te Plan rada i Komunikacijski plan Partnerstva za 2015. i 2016. godinu.