Podaci o prijavitelju
Podaci o projektu
Planirani izvori finaciranja
Status projektne dokumentacije
Ocjena kapaciteta za pripremu i provedbu projekta