Partnersko vijeće za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije ima ulogu savjetodavnog  tijela Zadarske županije.

Sastavljeno je od predstavnika javnog ili upravnog sektora, privatnog sektora i drugih socijalnih partnera – gospodarskih komora, sindikata, udruga poslodavaca te nevladinih organizacija.

Također, Partnersko vijeće za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala djeluje i kao operativno tijelo koje pridonosi stvaranju, razvoju, programiranju i praćenju dokumenata, županijskih programa i projekata s područja razvoja ljudskih potencijala.

Rad Partnerstva osigurava jačanje lokalnih kapaciteta i sudjelovanje dionika u procesu planiranja i provedbe politike razvoja ljudskih potencijala.

Glavni zadaci Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije (PVTR-a):

  • Utvrđivanje problema, ideja, rastućih klastera i svih drugih pitanja koja se tiču politike zapošljavanja;
  • Angažiranje svih dostupnih resursa u korist integrirane strategije prihvaćene od svih, a temeljene na potrebama županije i utvrđene formalnom obvezom – PVTR-om;
  • Unaprjeđivanje koordinacije mjera vezanih uz zapošljavanje, s ciljem razvijanja županijske Strategije razvoja ljudskih potencijala, kao dijela i elementa za poticanje županijske razvojne strategije;
  • Podržavanje provedbe mjera vezanih uz određeni predmet u skladu sa Strategijom razvoja ljudskih potencijala.