Centar za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala osnovan je 29. lipnja 2015. godine u sklopu provedbe projekta STEP FORWARD – Korak naprijed u jačanju kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Zadarske županije“ i djeluje kao poseban odsjek unutar Odjela za regionalni razvoj Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE.

Centar predstavlja institucionalizaciju Tajništva Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije (Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Zadarske županije) i obavlja poslove Tajništva te aktivnosti vezane uz poticanje, pripremanje, implementaciju, praćenje i evaluaciju projekata i drugih inicijativa s područja zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala, a koje ujedno proizlaze iz rada Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije.

Kroz rad Centra za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala osigurava se jačanje lokalnih kapaciteta i sudjelovanje dionika u procesu planiranja i provedbe politike Strategije razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije. Centar za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala djeluje kao operativno tijelo koje pridonosi stvaranju, razvoju, programiranju i praćenju mjera koje pridonose povećanju stope zaposlenosti i razvoju ljudskih potencijala na području Zadarske županije, te pridonosi pripremi projekata prihvatljivih za financiranje iz Europskog socijalnog fonda i ostalih strukturnih fondova Europske unije te ostalih izvora financiranja.

Glavne zadaće Centra za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala su:

  • informiranje i savjetovanje članova Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije te ostalih dionika s područja Zadarske županije vezano uz tematiku zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala
  • pružanje potpore projektima i inicijativama iz područja zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala na razini Zadarske županije i šire
  • promicanje modela cjeloživotnog obrazovanja
  • pomoć pri koordinaciji aktivnosti jedinica lokalne i regionalne samouprave vezanih uz socio-ekonomski razvoj
  • priprema, provedba, nadzor i evaluacija Strategije razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije i njoj pripadajućih akata te drugih strateških dokumenata iz područja tržišta rada i razvoja ljudskih potencijala
  • povezivanje i usmjeravanje svih ključnih lokalnih dionika iz civilnog, privatnog i javnog sektora sa ciljem koordiniranog razvoja tržišta rada i ljudskih potencijala
  • obavljanje redovitih administrativno-tehničkih poslova koji omogućavaju funkcioniranje Centra za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala.