Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti

Agencija za razvoj Zadarske županije je objavila javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt SOS – Surađuj i ostvari sebe, Kodni broj: UP.01.3.1.01.0084, Programa dodjele potpora za samozapošljavanje koji sadrži kriterije dodjele i Programa potpora male vrijednosti objavljuje  javni poziv  za dodjelu potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja.

PREDMET POZIVA

Predmet ovog poziva je dodjela potpora za samozapošljavanje – sukladno Uredbi 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU, Uredbi 1407/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore i Zakona o državnim potporama (NN 47/14) -  u sklopu provedbe projekta SOS – Surađuj i ostvari sebe (dalje u tekstu: Projekt), a koji je odobren u okviru poziva “Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III” Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine.

Potpore za samozapošljavanje dodjeljuje Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA iz Projekta sufinanciranim sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u pojedinačnom iznosu do najviše 71.000,00 HRK. Odobrene i dodijeljene potpore na temelju ovog javnog poziva smatraju se potporama male vrijednosti.

Potpora za samozapošljavanje usklađena je s Uredbom komisije (EU) 1407/2013 o potporama male vrijednosti. Državnom potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku, čiji ukupni iznos ne prelazi 200.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan kada Korisnik stekne zakonsko prrvo na primanje potpore, tijekom bilo kojeg razdoblja od 3 fiskalne godine, neovisno o razini davatelja koji dodjeljuje potporu male vrijednosti (ministarstva, gradovi, županije i sl.).

Poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

Na poveznici možete pronaći više informacija.